Theedoek Flock van Mae Engelgeer Bellino voorraadpot Kähler Design fruity basket fruitmand
Inschrijven nieuwsbrief
Dhr. Mevr.Klantenservice

.

Welkom in de webshop van Mikkili

Mikkili verkoopt woonaccessoires, tassen, sieraden en leuke hebbedingen.

Wij kennen geen sluitingstijd maar zijn 24/7 open

  • Wij leveren bijna alles uit voorraad
  • Wij besteden veel zorg aan de verzending
  • Wij verzenden bestellingen nog dezelfde werkdag

.

Bestellen in onze webshop
Registeren
Voor je start met de bestelprocedure raden we je aan eerst de registratie te doorlopen.
Dat kan door rechtsboven op de pagina op het knopje “registreren” te drukken.
Mocht je de registratie niet aan het begin van het bestelproces uitvoeren dan kan dit ook nog tijdens het proces.

Bestelproces
Wanneer je een artikel hebt uitgezocht click je de volgende opties of knoppen aan:
1. keuze voor kleur of afbeelding (indien van toepassing);
2. keuze voor cadeauverpakking;
3. bestellen ( nu ga je naar het winkelmandje);
4. kies aantal (indien dit meer is dan 1*) en druk op” bijwerken”;
5. kies het land waar levering kan plaats vinden en druk op “bijwerken”.

Wil je verder gaan met winkelen druk dan op “ga verder met winkelen”.

Wil je betalen druk dan op “afrekenen”.

6. kies het afleveradres en druk op “afrekenen”;
7. kies voor een verzendmethode en druk op “afrekenen”;
8. controleer factuuroverzicht en druk op “afrekenen”.

*Het aantal van 1 product invullen?
Wil je van het gekozen artikel meer dan 1 dan geef je in de winkelmand het juiste aantal aan door het aantal te wijzigen en op “bijwerken” te drukken.

Let op: het plaatsen van artikelen in je winkelmand betekent geen reservering van de artikelen. Zodra de betaling is afgerond, bent je verzekerd van de artikelen.

Vertraging door bestelorganisatie PostNL bij verzending naar buitenland

Helaas, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wij verzenden onze bestellingen met PostNL naar heel veel landen over de wereld. Het komt wel eens voor, gelukkig is het heel uitzonderlijk, dat een pakket niet binnen de aangegeven aantal dagen in het land van bestemming aankomt. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een pakket wat langer dan gemiddeld bij de douane blijft liggen. De pakketten die door Mikkili.com worden verstuurd zijn verzekerd. Bij vertraging van je bestelling start PostNL op verzoek van Mikkili.com een onderzoek om het pakket te traceren.

Blijkt uit het onderzoek door PostNL dat het pakket de eindbestemming niet heeft gehaald dan ontvang je uiteraard het aankoopbedrag en verzendkosten terug OF hetzelfde product zal nog een keertje naar je worden opgestuurd. Die keuze is dan aan jou.  

Het retourneren van je bestelling
Niet helemaal tevreden over het ontvangen product? Binnen 7 dagen na levering kun je het product retourneren. Retourzendingen waarvan de verzendkosten niet zijn betaald worden niet in ontvangst genomen.
Bij dure producten is het raadzaam dit verzekerd te laten retourneren. Retourzendingen worden op de volgende wij in behandeling genomen:
1. Breng ons middels een email op de hoogte van uw retourzending. Het emailadres is order@mikkili.com;
2. Je ontvangt dan van ons een retournummer dat je op pakbon vermeld;
3. Het artikel dient onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking, voorzien van labels te worden
    geretourneerd. Het artikel moet dusdanig zijn verpakt dat beschadiging ervan wordt vermeden;
4. Zodra wij het artikel in goede orde hebben ontvangen, crediteren wij het aankoopbedrag* binnen 5
    werkdagen. *Bij gebruik van de Webshop Giftcard minus 15% van het bedrag betaald met de Webshop Giftcard.  

Wij hanteren het volgende retouradres:
Mikkili Retourzending
Herbenusstraat 101
6211 RC Maastricht
Nederland

Heb je een klacht
In alle gevallen worden reële klachten direct opgelost. Neem na vaststelling van de klacht direct contact op met Mikkili door een mail te zenden aan info@mikkili.com. Op alle leveringen gelden de algemene voorwaarden van Mikkili. 

Je persoonsgegevens
De gegevens die je aan Mikkili verstrekt zullen op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven. Wij gebruiken je gegevens om de bestelde producten naar je toe te sturen.

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mikkili zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.Mikkili.com.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mikkili worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mikkili ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Mikkili zijn vrijblijvend en Mikkili behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mikkili. Mikkili is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mikkili zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Mikkili is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mikkili.
3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Mikkili bent u een bedrag van vijfentwintig euro(€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Mikkili haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Mikkili om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mikkili gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mikkili.

Artikel 4. Levering
4.1 Mikkili zal de geaccepteerde bestelling zo spoedig mogelijk leveren doch uiterlijk binnen 30 dagen tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, anders dan vertraging door verzendorganisatie, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.2 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Mikkili het bedrag dat u heeft betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4.3 bij vertraging door verzendorganisatie, geeft Mikkili opdracht een onderzoek te starten. Tijdens het lopende onderzoek kan het bedrag dat u  hebt betaald niet worden teruggestort dan wel dezelfde producten niet worden verstrekt.
4.4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten (zijnde de totale order in 1 keer) gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mikkili verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mikkili geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Mikkili garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mikkili daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (per mail) en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mikkili de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Wat betreft een retourzending van het product welke met de Webshop Giftcard is betaald wordt 15%, van de hoogte van het bedrag waarbij de betaalmethode Webshop Giftcard is gebruikt, ingehouden. Tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Mikkili te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 8. Bestellingen en communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mikkili, dan wel tussen Mikkili en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mikkili, is Mikkili niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mikkili.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mikkili in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mikkili gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mikkili kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Mikkili schriftelijk opgave doet van een adres, is Mikkili gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Mikkili schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Mikkili gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mikkili deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mikkili in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mikkili vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Mikkili is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.